HU tiskarny


Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Az általános szerződési feltételek letöltéséhez kattintson az alábbi linkre:

Általános Szerződési Feltételek – 2016. december 27.

Archív Általános Szerződési Feltételek – 2016. július 11.

Archív Általános Szerződési Feltételek – 2016. március 1.

Archív Általános Szerződési Feltételek – 2014. június 20.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ”ÁSZF”) a www.mall.hu -t (a továbbiakban: ”Honlap”) olvasó, megtekintő, látogató és használó felhasználókra (a továbbiakban együttesen: ”Felhasználók”, illetve ”Felhasználás”) vonatkozó szabályokat, továbbá az Internet Mall Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 112., cégjegyzékszám: 01-09-861959, cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 13565925-2-43, e-mail: info@mall.hu, telefon: +36-1-2053006, (továbbiakban: ” Internet Mall Hungary Kft.”) a távollévő szerződő felek által kötött szerződések szabályai szerint közötti adásvételi szerződés (a továbbiakban: ”Szerződés”) és minden más szerződés alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelekre, vevőkre, viszonteladókra, üzleti partnerekre (a továbbiakban: ”Ügyfelek”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Honlapra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni a Honlap összes aloldalára.

1.2 A Honlap üzemeltetője az Internet Mall Hungary Kft. Az Internet Mall Hungary Kft. Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely elektronikus kereskedelemmel foglalkozik.

1.3 A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba (a továbbiakban: ”Hatálybalépés napja”). A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2016. december 27. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak. A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára és az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül, továbbá a Szerződés megkötésével létesülő szerződéses jogviszony időtartamára és az adott Szerződés megszűnését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.

1.4 Az Internet Mall Hungary Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten elfogadja. Az Internet Mall Hungary Kft. biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Valamennyi Felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a Felhasználás, illetve a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

2. A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

2.1 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Honlap az Internet Mall Hungary Kft. által üzemeltett és karbantartott, az Internet Mall Hungary Kft. által meghatározott tartalommal rendelkező honlap. Az Internet Mall Hungary Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a Honlap mindenkor hozzáférhető és teljes tartalma valamennyi Felhasználó számára elérhető. Az Internet Mall Hungary Kft. különösen nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak.

2.2 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy az Internet Mall Hungary Kft-t megilleti a jog, hogy a Honlapot és annak tartalmát az Internet Mall Hungary Kft. arculatába, profiljába illő, a témájában, tartalmában, minőségében az Internet Mall Hungary Kft. üzletfilozófiájával, szolgáltatásaival, termékeivel, azok imidzsével összeillő módon alakítsa ki. Az Internet Mall Hungary Kft. jogosult kialakítani a Honlap arculatát, kép- és színvilágát.

2.3 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Honlapon megjelenő cikkek, szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek (a továbbiakban: ”Tartalmi és formai elemek”) az Internet Mall Hungary Kft. tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek vagy olyan elemek, melyek használatára és felhasználására az Internet Mall Hungary Kft. jogosult.

2.4 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalmi és formai elemeket csak az Internet Mall Hungary Kft. előzetes írásos engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja nevének és a Honlap címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni, feldolgozni, így különösen tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlapon elhelyezett képeket, jeleket, képi, formai elemeket tilos részben vagy egészben másolni, áthelyezni, elektronikusan tárolni, továbbá a jelen ÁSZF vagy a Honlapon található adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: ”ASZ”) és/vagy ÁSZF részét vagy egészét másolni, a Honlap működését zavarni, a Honlap tartalmát módosítani (a továbbiakban együttesen és külön-külön: ”Jogsértés”). A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a forrás nélküli felhasználás is jogellenes felhasználásnak, egyben Jogsértésnek minősül. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy Jogsértés esetén büntetést (a továbbiakban: ”Büntetés”) köteles fizetni. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Büntetés összegét az Internet Mall Hungary Kft. írásos (e-mail, postai levél) felszólításának átvételét követő 7, azaz hét naptári napon belül banki átutalással teljesíti az Internet Mall Hungary Kft. Citibank Europe Plc.-nél vezetett 10800007-30000000-14077006 számú bankszámlájára. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Jogsértést az erről való értesítést követő 1, azaz egy napon belül megszünteti, így a Honlapról átvett Tartalmi és formai eleme(ke)t, így különösen szöveget vagy képet az adott online vagy egyéb felületről a fenti határidőn belül eltávolítja, megsemmisíti, továbbá tartózkodik az újabb Jogsértéstől. A Büntetés mértéke 100.000,- Ft, azaz százezer forint / kép, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / egyéb formai elem (pl. logó, vízjel) eltávolítása, másolása, stb., 100.000,- Ft, azaz százezer forint / tartalmi elem (pl. szövegrész, bekezdés) jogsértő felhasználása, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / minden egyéb, fent nem meghatározott jogszerűtlen felhasználás. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen bekezdésben foglalt Büntetések a Jogsértés súlyával összegszerűségükben is arányban állnak. A Felhasználó, valamint az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Büntetés a jelen pontban foglalt határidőben történő megfizetésének elmulasztása polgári és adott esetben büntetőjogi következményekkel járhat, így különösen tudomásul veszi, hogy az Internet Mall Hungary Kft. a fizetési határidő eredménytelen letelte esetén haladéktalanul fizetési meghagyást indít a jogsértővel szemben. A jogérvényesítés jogának nem gyakorlása nem jelenti azt, hogy az Internet Mall Hungary Kft. a jogérvényesítésről vagy ezen jogának gyakorlásáról lemondott (jogfenntartás).

2.5 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Internet Mall Hungary Kft. kizárólagos tulajdonosa a https://www.facebook.com/ internetmallhungary/ oldalnak (a továbbiakban: ” Facebook oldal”). A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Facebook oldalon szereplő „Profilképek” és „Borítóképek”című albumokba feltöltött képek, továbbá minden egyéb, a Facebook oldalra az Internet Mall Hungary Kft. által feltöltött bármely kép (a továbbiakban együttesen: ” Facebook képek”) az Internet Mall Hungary Kft. kizárólagos tulajdonában állnak. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Facebook oldalra és a Facebook képekre a jelen 2. fejezetben meghatározott szabályok értelemszerűen irányadóak.

2.6 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Felhasználó vagy az Ügyfél által a Honlapon és a Facebook oldalon közzétett bármely szöveges vagy képi üzenetet az Internet Mall Hungary Kft. jogosult felülvizsgálni és a sértő üzenetet (a továbbiakban: ”Sértő üzenet”) eltávolítani. Sértő üzenetek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak: az Internet Mall Hungary Kft. versenytársainak népszerűsítésére irányuló üzenetek; az Internet Mall Hungary Kft. jó hírnevének csorbítására irányuló üzenetek; mások etnikai, nemzeti, vallási, nemi, szexuális hovatartozás miatti, és egyéb társadalmi csoporthoz tartozás miatti okból történő kirekesztésére irányuló üzenetek; trágár, sértő, lealacsonyító üzenetek; szexuális tartalmú üzenetek; az Internet Mall Hungary Kft. vagy mások személyiségi jogait egyéb módon sértő üzenetek.

2.7 A Felhasználó és az Ügyfél jogosult a Honlapon a Honlap erre megfelelő részén az erre kialakított funkció használatával az Internet Mall Hungary Kft. szolgáltatását értékelni (a továbbiakban: ”Értékelés”). Értékelés a Facebook oldalon nem tehető közzé. Az Értékelések lehetnek pozitív vagy negatív jellegűek, és a jelen ÁSZF 3.1 pontjában meghatározott Termékek tulajdonságaival, vagy ezek használatával kapcsolatosak. Az Internet Mall Hungary Kft. nem jogosult az Értékeléseket moderálni, kivéve, ha azok a jelen ÁSZF 2.6 pontjában foglalt Sértő üzenetnek minősülnek. Nem minősül Értékelésnek, és az Internet Mall Hungary Kft. jogosult a Honlapon és a Facebook oldalon az Internet Mall Hungary Kft. szolgáltatásával kapcsolatos azon panaszokat törölni, amelyek rendezésére a jelen ÁSZF 7. fejezetében foglaltakat kell alkalmazni.

2.8 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Honlapot kizárólag saját kockázatára használhatja. Az Internet Mall Hungary Kft nem vállal semmilyen felelősséget a Honlap használata során a Felhasználót és az Ügyfelet ért esetleges károkért. Az Internet Mall Hungary Kft. nem felelős a Felhasználók és az Ügyfelek által a Honlap használata során egymásnak okozott károkért. Az Internet Mall Hungary Kft. nem tartozik felelősséggel a Felhasználók és az Ügyfelek által tanúsított magatartásáért. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a Felhasználás vagy a Szerződés megkötése során jogellenes cselekményt folytat a Honlapon vagy ennek gyanúját kelti, az Internet Mall Hungary Kft. jogosult, egyben köteles együttműködni az eljáró hatóságokkal az esetleges jogsértések felderítése végett.

2.9 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Internet Mall Hungary Kft. a Honlapon a Honlapon kívüli más, nem az Internet Mall Hungary Kft által üzemeltetett holnapokra (a továbbiakban: ”Külső holnap”) mutató kapcsolódási pontokat, ún. linkeket helyezhet el. Az Internet Mall Hungary Kft. nem vállal felelősséget a Külső honlapokon elhelyezett tartalmakért, a Külső honlapot működtető harmadik személyek cselekményeiért és a Külső holnap által a Felhasználót és az Ügyfelet ért károkért.

2.10 Az Internet Mall Hungary Kft. a Honlap üzemeltetése során a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével jár el. Ha a Honlap Felhasználása a Felhasználó vagy az Ügyfél saját állama szerinti jogszabályokba ütközik, a Felhasználót vagy az Ügyfelet ebből ért kárért az Internet Mall Hungary Kft. nem tartozik felelősséggel.

3. A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

3.1 A jelen ÁSZF 3-8. fejezeteiben foglalt rendelkezések valamennyi, az Internet Mall Hungary Kft. mint eladó és az Ügyfél mint vevő (a továbbiakban: ” Vevő”, az Internet Mall Hungary Kft. és a Vevő a továbbiakban együttesen: ”Felek”) által kötött Szerződésekre vonatkoznak. A Szerződések alapján az Internet Mall Hungary Kft. a tulajdonában álló egy vagy több ingó dolog (a továbbiakban: ”Termék(ek)”) tulajdonjogát ellenérték fejében adásvétel jogcímén ruházza át a Vevőre. Az Internet Mall Hungary Kft. úgy nyilatkozik, hogy a Termékek jogszerű forgalmazójaként jogosult a Termékeket a Vevőnek adásvételi jogviszony keretében értékesíteni. Az Internet Mall Hungary Kft. továbbá úgy nyilatkozik, hogy a Termékek nem képezik harmadik személy tulajdonát, a Termékek per-, teher- és igénymentes ingóságok. A Termékek Honlapon szereplő tulajdonságai csupán tájékoztató jellegűek, a Termékek konkrét tulajdonságait a Terméken vagy a Termékben vagy a Termék csomagolásán található vagy a Termékhez adott használati útmutató tartalmazza. A Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a Szerződések esetleges módosításaira (a továbbiakban: ” Szerződésmódosítás”) is. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Internet Mall Hungary Kft. jogosult olyan Termékekre is szerződést kötni, amelyek a Szerződés megkötésének a pillanatában még nem képezik az Internet Mall Hungary Kft. tulajdonát.

3.2 A szerződéskötés nyelve a magyar. A Felek megállapodnak, hogy egymással elsődlegesen írásban kommunikálnak. A Felek kizárólag a levél formában postai úton, valamint az e-mailes úton történő kommunikációt tekintik írásbelinek. Az Internet Mall Hungary Kft. tájékoztatja a Vevőt, hogy kizárólag az info@mall.hu és az ugyfelszolgalat@mall.hu e-mailcímekre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak. A Felek megállapodnak, hogy jognyilatkozataikat kizárólag írásban, valamint a Honlapon biztosított egyéb elektronikus úton jogosultak megtenni, a szóban, telefonos úton megtett nyilatkozatok nem minősülnek jognyilatkozatnak. A jelen pontban meghatározottak nem érintik a Vevő arra vonatkozó jogát, hogy az Internet Mall Hungary Kft. telefonos ügyfélszolgálatával (a továbbiakban: ” Ügyfélszolgálat”) felvegye a kapcsolatot, és onnan tájékoztató jellegű információkat kérjen. Az Ügyfélszolgálat által szóban adott tájékoztatás ugyanakkor nem minősül az Internet Mall Hungary Kft. által tett jognyilatkozatnak.

3.3 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szerződést – természetes személy Vevő esetén – a legalább a 14. életévét betöltött Vevő köthet. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Vevő (a továbbiakban: ”Korlátozottan cselekvőképes kiskorú”) szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ”Ptk.”) 2:12. §-a az irányadó. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha a Szerződés a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekintendő, vagy a Szerződést a Korlátozottan cselekvőképes kiskorú munkával szerzett jövedelme terhére köti, a Szerződést a Korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is megkötheti. A 14. életévét be nem töltött Vevő cselekvőképtelennek minősül, ezért érvényesen kizárólag a törvényes képviselője által képviselten köthet Szerződést. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha az Internet Mall Hungary Kft. észleli, hogy Szerződést arra nem jogosult személy kíván kötni vagy kötött, jogosult a jelen pontban foglalt feltételek fennállásának igazolására felszólítani a Vevőt és amennyiben a Vevő a felszólításnak nem tesz hitelt érdemlően eleget, a Szerződés megkötését az Internet Mall Hungary Kft. bármikor megtagadhatja. A Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések alapján jogosult a Szerződést megkötni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltak megsértése esetében a Szerződés érvénytelenségének a bizonyítása őt terheli. Érvénytelen szerződés esetében az Internet Mall Hungary Kft. a Ptk. 6:115. §-a alapján jogosult az érvénytelen szerződéskötésből eredő járulékos igényeit (így különösen a felmerült költségeket és károkat) a Vevővel szemben érvényesíteni.

4. A SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉNEK MENETEI ÉS A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

4.1 A Felek kizárólag a Honlapon található, a Honlap aloldalát képező webáruházon (továbbiakban: ”Webáruház”) keresztül kötik meg a Szerződést. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy szerződéskötésre fő szabály szerint a Webáruházon keresztül van lehetősége. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Internet Mall Kft. jogosult, de nem köteles a Vevő kérelmére a Facebook oldalon, e-mailen, telefonon, személyesen vagy Külső honlapon keresztül megkötni a Szerződést. A Vevő tudomásul veszi, hogy az előbb említetteken kívül egyéb módon, szerződéskötésre nincs lehetőség.

4.2 A Szerződések Webáruházon keresztül történő megkötése a jelen pontban foglaltak szerint történik. A Felek rögzítik, hogy a Webáruházon keresztül történő szerződéskötés esetében a Webáruházban található Termékek vonatkozásában a Termékek Webáruházon történő megjelenítése szerinti feltételekkel az Internet Mall Hungary Kft.-t a Ptk. 6:64. § (1) bekezdése szerint ajánlati kötöttség terheli. Szerződéskötésre regisztrációval vagy regisztráció nélkül (továbbiakban: ” Vásárlási mód”) van lehetőség. Regisztráció útján történő szerződéskötés esetében a regisztráció során megadott adatokat a Vevő bármikor megváltoztathatja, módosíthatja vagy törölheti a Honlapon található ügyfélrendszer menüpontban. A Vevő a megvásárolni kívánt Termékeket a Webáruház felületén a kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának ellenőrzése, esetleges módosítása után a Tovább gomb megnyomásával (továbbiakban: ” Megrendelés”) választhat a Vásárlási módok közül. Ezt követően a Vevő köteles a számlázáshoz és szállításhoz szükséges adatok megadására/ellenőrzésére, továbbá jogosult a hibásan bevitt számlázási és/vagy szállítási adatok megváltoztatására. A Vevő köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. Ha a Vevő jogi személy adatait adja meg a Megrendelés során, a jogi személy minősül a Vevőnek. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt az Internet Mall Hungary Kft. jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. Az adatok valódiságának bizonyításával felmerült költségek a Vevőt terhelik. Az Internet Mall Hungary Kft. a Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Vevőnél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért nem felel. A Vevő által hibásan megadott adatok következtében az Internet Mall Hungary Kft.-nél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért a Vevő felelősséggel tartozik. Az Internet Mall Hungary Kft. nem tartozik felelősséggel a Vevőt ért azon károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Vevő a jelszavát elfelejti vagy harmadik személy számára megismerhetővé teszi. Az adatok megadását/ellenőrzését/megváltoztatását követően a Vevő kiválasztja a fizetési módot (továbbiakban: ”Fizetési mód”) illetve a szállítási módot (továbbiakban: ”Szállítási mód”).A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiválasztott Fizetési és Szállítási módtól való eltérésre a későbbiek folyamán nincs lehetőség. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Internet Mall Hungary Kft. kizárólag Magyarország területén megjelölt szállítási címre köteles a Terméket kiszállítani, ezért a Vevő a Megrendelés során érvényesen csak belföldi szállítási címet adhat meg. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Internet Mall Hungary Kft. jogosult a külföldi szállítási címhez kapcsolódó megrendelést – akár a Vevő külön értesítése nélkül is – törölni. A jelen pontban foglaltak maradéktalan teljesülésével a Szerződés a Vevő és az Internet Mall Hungary Kft. között érvényesen létrejön. A Vevő tudomásul veszi, hogy az érvényesen létrejött Szerződés alapján a Feleket a jelen ÁSZF-ben és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jogok illetik meg és kötelezettségek, így különösen fizetési kötelezettség terhelik. Az Internet Mall Hungary Kft. az elküldött Megrendelést elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. Az Internet Mall Hungary Kft. tájékoztatja a Vevőt, hogy ha a az előző mondatban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a Vevő mentesül a szerződéses kötelezettsége alól. A regisztráció Vevő általi törlése nem érinti a már elküldött Megrendeléseket, illetve a megkötött adásvételi jogügylete(ke)t. A Webáruházon keresztül megkötött Szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, és azt az Internet Mall Hungary Kft. nem iktatja. Az Internet Mall Hungary Kft. a Szerződéseket egyedi azonosítószámmal látja el (a továbbiakban: ”Rendelésszám”). Az Internet Mall Hungary Kft. a Szerződés adatait a Rendelésszám alapján rögzíti. A Vevő a Szerződés adatairól a Rendelésszám alapján tud tájékoztatást kérni az Internet Mall Hungary Kft.-től.

4.3 A Szerződések Webáruházon kívül történő megkötésére a jelen ÁSZF 4.2 pontját a jelen pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A Szerződések Webáruházon kívül történő megkötésére a Facebook oldalon, e-mailen, telefonon, személyesen, vagy Külső honlapon keresztül (a továbbiakban együttesen: ”Webáruházon kívüli rendelés”) van lehetőség akkor, ha az Internet Mall Hungary Kft. a Vevő szerződéskötés iránti kérelmét (a továbbiakban: ”Ajánlat”) elfogadta. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Internet Mall Hungary Kft. az Ajánlatot nem köteles elfogadni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Webáruházon kívüli rendelés esetében az Ajánlat vonatkozásában a Ptk. 6:64. § (1) bekezdése szerint ajánlati kötöttség terheli. A Vevő a fentiek alapján tudomásul veszi, hogy ha az Internet Mall Hungary Kft. a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát elfogadja, a Szerződés a Felek között a Ptk. 6:69. § (1) bekezdése alapján létrejön. A Felek megállapodnak, hogy a Webáruházon kívüli rendelés esetében a Vevő az Ajánlathoz az Ajánlat Ptk. 6:65. § (2) bekezdésében meghatározott visszavonásáig, de legalább az Ajánlat megtételétől számított 72, azaz hetvenkét óráig kötve van.

4.4 A Vevő a Termék telefonon történő megrendeléséhez a telefonja nyomógombjai segítségével kiválasztja a ’termék megrendelése’ opciót, amellyel egyidejűleg a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el azzal, hogy a Vevő a jelen ÁSZF elérhetőségéről a hangos menüben tájékoztatást kap. A Vevő Termék telefonon történő megrendeléséhez köteles a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott valamennyi adatát, illetve a megrendelni kívánt Termék azonosításához szükséges adatokat megadni. A Vevő előbb hivatkozott adatait az Internet Mall Hungary Kft. munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon történő rögzítésével a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát elfogadja. Ha a Vevő a Termék telefonon történő megrendeléséhez szükséges adatokat nem bocsátotta hiánytalanul az Internet Mall Hungary Kft. rendelkezésére, az Internet Mall Hungary Kft. munkatársa jogosult a Vevőt a szükséges adatok megadására felszólítani. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Internet Mall Hungary Kft. nem köteles elfogadni a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát, így különösen akkor nem, ha a Vevő az Internet Mall Hungary Kft. munkatársa felszólítására sem adja meg a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott adatait. A Szerződés a Felek között akkor jön létre, ha az Internet Mall Hungary Kft. munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon rögzítette a Vevő által megadott valamennyi adatot.

4.5 A Vevő a Termék e-mailen vagy Facebook oldalon történő megrendeléséhez köteles a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott valamennyi adatát, illetve a megrendelni kívánt Termék azonosításához szükséges adatokat megadni. Az Internet Mall Hungary Kft. a Vevő Ajánlatának kézhezvételét követően az Ajánlat kézhezvételről szóló, a jelen ÁSZF elérhetőségét tartalmazó, és az esetleges további szükséges adatokat bekérő elektronikus üzenetet küld a Vevőnek. A Felek megállapodnak, hogy az előző mondatban foglalt esetben a jelen ÁSZF elfogadásának minősítik, ha a Vevő az Internet Mall Hungary Kft. elektronikus üzenetére 3 napon belül nem válaszol, vagy ha a válaszában a jelen ÁSZF valamely rendelkezéseinek megtárgyalását nem kéri. A Vevő e-mailen vagy Facebook oldalon történő megrendeléséhez köteles a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott valamennyi adatát, illetve a megrendelni kívánt Termék azonosításához szükséges adatokat megadni. A Vevő előbb hivatkozott adatainak az Internet Mall Hungary Kft. munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon történő rögzítésével a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát elfogadja. Ha a Vevő a Termék e-mailen vagy Facebook oldalon történő megrendeléséhez szükséges adatokat nem bocsátotta hiánytalanul az Internet Mall Hungary Kft. rendelkezésére, az Internet Mall Hungary Kft. munkatársa jogosult a Vevőt a szükséges adatok megadására felszólítani. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Internet Mall Hungary Kft. nem köteles elfogadni a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát, így különösen akkor nem, ha a Vevő az Internet Mall Hungary Kft. munkatársa felszólítására sem adja meg a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott adatait. A Szerződés a Felek között akkor jön létre, ha az Internet Mall Hungary Kft. munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon rögzítette a Vevő által megadott valamennyi adatot.

4.6 A Vevő a Termék személyesen történő megrendeléséhez az Internet Mall Hungary Kft. 1222 Budapest, Nagytétényi út 112. szám alatt található, 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. szám alatt található és a 1134 Budapest, Váci út 36-38. szám alatt található átvételi pontjainak (a továbbiakban ”Pick Up Pont(ok)”) valamelyikén kitölti a Termék személyes megrendeléséről szóló űrlapot (a továbbiakban: ”Rendelési űrlap”). A Vevő Termék személyesen történő megrendeléséhez köteles a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott valamennyi adatát, illetve a megrendelni kívánt Termék azonosításához szükséges adatokat a Rendelési űrlapon megadni. A Felek rögzítik, hogy az Internet Mall Hungary Kft. köteles a Rendelési űrlap Vevő általi kitöltésével egyidejűleg a jelen ÁSZF-et a Vevő kérésére a Vevő rendelkezésére bocsátani. A Felek megállapodnak, hogy a Vevő a Rendelési űrlap kitöltésével a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Vevő előbb hivatkozott adatainak az Internet Mall Hungary Kft. munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon történő rögzítésével a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát elfogadja. Ha a Vevő a Termék telefonon történő megrendeléséhez szükséges adatokat nem bocsátotta hiánytalanul az Internet Mall Hungary Kft. rendelkezésére, az Internet Mall Hungary Kft. munkatársa jogosult a Vevőt a szükséges adatok megadására felszólítani. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Internet Mall Hungary Kft. nem köteles elfogadni a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát, így különösen akkor nem ha a Vevő az Internet Mall Hungary Kft. munkatársa felszólítására sem adja meg a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott adatait. A Szerződés a Felek között akkor jön létre, ha az Internet Mall Hungary Kft. munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon rögzítette a Vevő által megadott valamennyi adatot.

4.7 A Vevő a Terméket Külső honlapon keresztül akkor tudja megrendelni, ha a Külső honlap erre lehetőséget biztosít. A jelen pont alkalmazásában Külső honlap különösen, de nem kizárólagosan a http://arukereso.hu oldal. A Vevő a Termék Külső honlapon történő megrendeléséhez köteles a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott valamennyi adatát vagy a Külső honlap megrendelési felületén esetlegesen kért adatokat, illetve a megrendelni kívánt Termék azonosításához szükséges adatokat megadni. A Vevő a Külső honlap által e-mail üzenetben küldött linkre kattintva tudja megerősíteni a rendelési szándékát és megtenni az Ajánlatát. Az Internet Mall Hungary Kft. a Vevő Ajánlatának kézhezvételét követően az Ajánlat kézhezvételéről szóló, a jelen ÁSZF elérhetőségét tartalmazó, és az esetleges további szükséges adatokat bekérő elektronikus üzenetet küld a Vevőnek. A Felek megállapodnak, hogy az előző mondatban foglalt esetben a jelen ÁSZF elfogadásának minősítik, ha a Vevő az Internet Mall Hungary Kft. elektronikus üzenetére 3, azaz három napon belül nem válaszol vagy ha a válaszában a jelen ÁSZF valamely rendelkezéseinek megtárgyalását nem kéri. A Vevő a Külső honlapon történő megrendeléséhez köteles a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott valamennyi adatát, illetve a megrendelni kívánt Termék azonosításához szükséges adatokat megadni. A Vevő fent hivatkozott adatainak az Internet Mall Hungary Kft. munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon történő rögzítésével a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát elfogadja. Ha a Vevő a Termék Külső honlapon történő megrendeléséhez szükséges adatokat nem bocsátotta hiánytalanul az Internet Mall Hungary Kft. rendelkezésére, az Internet Mall Hungary Kft. munkatársa jogosult a Vevőt a szükséges adatok megadására felszólítani. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Internet Mall Hungary Kft. nem köteles elfogadni a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát, így különösen akkor nem, ha a Vevő az Internet Mall Hungary Kft. munkatársa felhívására sem adja meg a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott adatait. A Szerződés a Felek között akkor jön létre, ha az Internet Mall Hungary Kft. munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon rögzítette a Vevő által megadott valamennyi adatot. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Külső honlap frissítései a Honlap frissítéseivel nem azonos időben történnek, így a Külső honlapon található tartalom (így különösen a Termékek árára, tulajdonságaira, beszerezhetőségére vonatkozó információk) a Honlap tartalmától eltérhet. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Internet Mall Hungary Kft. a Külső honlapon szereplő semmilyen tartalomért nem vállal felelősséget.

4.8 A Szerződések tárgyát különböző Termékek képezik. Az Ügyfél elfogadja, hogy Terméket vételár (a továbbiakban: ”Vételár”) ellenében lehet megvásárolni. A Vételár magyar forintban értendő és az általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazza. A Vételár futárszolgálat által történő kézbesítés esetén magában foglalja a csomagolás költségét, ugyanakkor nem foglalja magába a kiszállítás költségeit (a továbbiakban: ”Kiszállítási díj ”). A Kiszállítási díjakról a Vevő a Honlapon tájékozódhat. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiszállítási díjak a kiszállítás helyétől, a megrendelt Termékek méretétől/súlyától, illetve a futárszolgálattól függően változhatnak. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az Internet Mall Hungary Kft. 1222 Budapest, Nagytétényi út 112. szám alatt, (a továbbiakban ”Pick Up Pont”) történő fizetésnél a Vevő pénzkezelési díj (a továbbiakban: ”Kezelési díj”) megfizetésére köteles. A Kezelési díj a Pick Up Ponton történő készpénzes fizetéssel összefüggésben az Internet Mall Hungary Kft.-nek felmerült költsége. A Kezelési díj összege bruttó 490,- Ft / megrendelés.

4.9 Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy az Internet Mall Hungary Kft. bármikor jogosult a Vételár módosítására. Az új Vételár a Honlapon történő feltüntetésétől érvényes. Az Internet Mall Hungary Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a Termék Vételárát a Honlapon feltüntetetthez képest a Megrendelés után megváltoztassa, akár a Vételár Honlapon történő hibás feltüntetése, akár egyéb okok miatt. A megváltozott Vételárról az Internet Mall Hungary Kft.a hibáról való tudomásszerzését követően / a módosításra okot adó körülmény felmerülését követően haladéktalanul értesíti a Vevőt. A Vevő az értesítést követően jogosult elállni a Szerződéstől. A jelen pontban szabályozott elállásra a jelen ÁSZF 5. fejezetében foglalt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a jelen pontban foglalt elállásra nem csak a jelen ÁSZF 5. fejezetében meghatározott Fogyasztó, hanem minden Vevő jogosult. Ha a Vevő a jelen pontban foglalt elállási szándékát az Internet Mall Hungary Kft.-nek a Vételár megváltoztatásáról szóló értesítésének kézhezvétele után 5, azaz öt munkanapon belül nem közli az Internet Mall Hungary Kft.-vel, a Felek úgy tekintik, hogy a Vevő nem kívánt élni az elállási jogával.

4.10 . A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az adott típusú Termék minőségében és fő tulajdonságokban megegyezik a Honlapon az adott típusú Termékhez kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő Termékkel, azzal, hogy a Honlapon szereplő fénykép illusztráció, így a Termék színében, kisebb részleteiben a Honlapon szereplő fényképtől eltérhet. A Felek megállapodnak, hogy a Vevő a fényképen és a részletes leírásban szereplő Termékhez képest változtatást nem kérhet. Egyes, külön megjelölt Termékek csak külön, egyedi szerződésben (a továbbiakban: ” Egyedi szerződés”) meghatározott feltételek szerint vásárolhatók meg. Ez a jelölés a Honlapon az adott Termékek adatlapján található. Az Internet Mall Hungary Kft. tájékoztatja a Vevőt, hogy Egyedi szerződés esetében Termékeket a beszállítók készleteiből vagy speciális rendelés útján szerzi be. Az ezen Termékekre vonatkozó, a Honlapon szereplő beszerzési időpontok tájékoztató jellegűek. Amennyiben a Vevő a Webáruházban nem szereplő Terméket kíván vásárolni, akkor Egyedi szerződés alapján az Internet Mall Hungary Kft. vállalhatja annak beszerzését és értékesítését a Vevő részére. Az Egyedi szerződésekre a jelen ÁSZF azon rendelkezései vonatkoznak, melyeket az Egyedi szerződés nem szabályoz.

4.11 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a kiválasztott Szállítási mód alapján a Termék átvételére személyesen az általa kiválasztott Pick Up Ponton vagy futárszolgálat által történő kézbesítés útján van lehetősége. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termék átvételének jogszerűsége érdekében mind a természetes személy, mind a nem természetes személy Vevő köteles igazolni, hogy jogosult a Termék átvételére. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termék akár a futárszolgálat útján történő átvétele, akár a Termék a Pick Up Pontok valamelyikénél történő átvételekor köteles személyazonosságának igazolására, annak érdekében, hogy az Internet Mall Hungary Kft. meggyőződhessen arról, hogy a Termék az arra jogosult személy részére kerül átadásra. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a természetes személy Vevő személyazonosságát személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel jogosult és köteles igazolni, a nem természetes személy az előbbi iratokon kívül aláírásmintával vagy aláírási címpéldánnyal vagy cégkivonattal vagy más, a jogalany létezését és a Terméket átvevő személy képviseleti jogosultságát igazoló irattal jogosult és köteles igazolni. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Terméket a Vevő meghatalmazottja is jogosult átvenni, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás esetén. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazó és a meghatalmazott személyes vagy egyéb azonosító adatait, a Termék megnevezését és legalább a megrendelés azonosítószámát. A meghatalmazás érvényességére egyebekben a Ptk. szabályai az irányadóak. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Honlapon szereplő, a szállítási időpont(ok)ról szóló információk csupán tájékoztató jellegűek, a Honlapon szereplő szállítási időtől való eltérés nem minősül az Internet Mall Hungary Kft. szerződésszegésének, és az ebből eredő károkért az Internet Mall Hungary Kft. nem tartozik felelősséggel. Az Internet Mall Hungary Kft. jogosult a Termékeket a Honlapon a ’raktáron’, ’központi (cseh) raktáron’, ’beszállítónál készleten’, ’átmenetileg nem vásárolható’ és egyéb, a Termékek helyével, állapotával összefüggő megjelöléssel ellátni. A Vevő tudomásul veszi, hogy az előző mondatban foglalt megjelölések csupán tájékoztató jellegűek, azok helyességéért az Internet Mall Hungary Kft. nem vállal felelősséget, az ezektől való eltérés nem minősül az Internet Mall Hungary Kft. szerződésszegésnek, és az ebből eredő esetleges károkért az Internet Mall Hungary Kft. nem tartozik felelősséggel. A szállítás pontos idejét az Internet Mall Hungary Kft. e-mail vagy sms útján közli a Vevővel, a szállítást megelőzően. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék személyes átvételére az e-mailben vagy sms-ben megjelölt időpontot követő 5, azaz öt munkanapon belül a kiválasztott Pick Up Ponton van lehetősége. A Termék Pick Up Ponton történő átvételekor a Vevő köteles a csomagolást és a Terméket tételesen ellenőrizni és a hibátlan teljesítést az átvételi elismervény vagy Számla átvételével nyugtázni. Ezt követően az Internet Mall Hungary Kft.-nek nem áll módjában a Vevő olyan hibás teljesítésre vonatkozó kellékszavatossági igényét elfogadni, amelyet a Vevő a Terméknek az átvételkor történő megtekintésével észrevett, vagy kellő gondossággal eljárva észre kellett volna vennie. A Futárszolgálat által történő kézbesítés során, a Vevő köteles a csomagolást és a Terméket az átvételkor tételesen ellenőrizni és az Internet Mall Hungary Kft. teljesítését a fuvarlevél aláírásával nyugtázni. A Vevő jogosult a Terméket az átvételkor a csomagolásából kibontani és a Terméket megvizsgálni. Ha a csomagolás és/vagy a Termék sérült vagy hibás, a Vevő köteles a helyszínen jegyzőkönyvet felvetetni és – futárszolgálat útján történt kézbesítés esetén – a Terméket a futárral az Internet Mall Hungary Kft. költségére visszaküldeni. Ezt követően az Internet Mall Hungary Kft.-nek nem áll módjában a Vevő olyan hibás teljesítésre vonatkozó kellékszavatossági igényét elfogadni, amelyet a Vevő a Terméknek az átvételkor történő megtekintésével észrevett, vagy kellő gondossággal eljárva észre kellett volna vennie. A Vevő köteles a Termék átvételére. Ha a Termék átvétele a Vevőnek felróható okból hiúsul meg, a Vevő az Internet Mall Hungary Kft.-nak az ezzel kapcsolatban felmerülő többletköltségeket köteles megtéríteni. Ha az Internet Mall Hungary Kft. által meghatározott időpontot követő 14, azaz tizennégy napig a Termék átvétele a Vevőnek felróható okból nem kerül sor, az Internet Mall Hungary Kft. jogosult a Szerződéstől elállni és a részére megfizetett, a jelen ÁSZF 4.11 pontjában meghatározott Teljes árat megtartani.

4.12 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vételárat, valamint az esetleges Kiszállítási díjat és Kezelési díjat a Szállítási módnak megfelelő Fizetési módon, készpénzben, banki átutalás útján vagy online (PayU) fizetéssel köteles teljesíteni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék Pick Up Ponton történő személyes átvétele esetén az átvétel időpontjában köteles a Vételárat a helyszínen készpénzben vagy bankkártyával megfizetni. A Vevő tudomásul veszi, hogy futárszolgálat által történő kézbesítés esetén a Vételárat a futárnak az átvétel időpontjában, az átvétel helyszínén, átadás- átvételi elismervény / fuvarlevél ellenében készpénzben köteles megfizetni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék átvételét megelőzően történt banki átutalással vagy online PayU bankkártyás fizetéssel történő fizetés esetén a Termék kiszállítására a Vételárnak az Internet Mall Hungary Kft. bankszámláján történő jóváírását követően kerül sor. Banki átutalás útján történő fizetés esetében a Vevő teljesítésének időpontja az a nap, amely napon a Vételár az Internet Mall Hungary Kft. bankszámláján jóváírásra kerül. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Internet Mall Hungary Kft. a számlát a Vételárról, vagy a Vételárnak a Vevő által választott fizetési módtól függően a Kiszállítási díjjal vagy a Kezelési díjjal növelt összegéről (a továbbiakban: ”Teljes ár”) állítja ki (a továbbiakban: ” Számla”). Az Internet Mall Hungary Kft. a Számlát a Vevőnek a 3.3 pontban megadott adatai alapján állítja ki és e-mailen a Termék átvételétől számított 3, azaz három munkanapon belül megküldve vagy a papír alapon a Termékkel együtt adja át a Vevőnek. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Termék tulajdonjogát az Internet Mall Hungary Kft. a Teljes ár maradéktalan megfizetéséig fenntartja. A Termék tulajdonjoga a Teljes ár megfizetését követően száll át a Vevőre, a Termékkel kapcsolatos kárveszély a Termék Vevő általi átvételével száll át a Vevőre.

4.13 Az Internet Mall Hungary Kft. a Termékek egy részét külföldi beszállítóktól szerzi be. A Internet Mall Hungary Kft. a Termékeket magyar nyelvű használati útmutatóval értékesíti. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha nem kap a Termékhez magyar nyelvű használati útmutatót, a Vevő jogosult a magyar nyelvű használati útmutató utólagos megküldését kérni az Internet Mall Hungary Kft.-től.

5. ELÁLLÁSI JOG

5.1 A Vevő a Szerződés megkötésétől a Termék átvételéig jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni. A Vevő a jelen pontban foglalt elállási jogát az alábbiak szerint gyakorolhatja: a Vevő a Honlapon az ’ügyfélközpont’-ba történő belépés után a ’rendeléseim’ ablakra kattint. A Vevő a Rendelésszám alapján kiválasztja azt a Megrendelést, amelytől el kíván állni. Ha a Szerződés tárgya egy Termék, a Vevő a ’megrendelés törlése’ linkre kattintva élhet elállási jogával, amennyiben a Szerződés tárgya több Termék, a Vevőnek az elállási jogának gyakorlásához minden Termék esetében egyenként a ’tétel törlése’ linkre kattintás szükséges. Az Internet Mall Hungary Kft. a Vevő jelen pontban foglalt elállása esetén, ha a Vételárat vagy a Teljes árat a Vevő már megfizette, a jelen fejezetben foglaltak szerint fizeti vissza a Vevőnek.

5.2 A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az Internet Mall Hungary Kft. a Szerződés megkötésétől a Termék Vevő általi átvételéig jogosult a jogügylettől elállni, különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a Szerződés tárgyát képező Terméket az Internet Mall Hungary Kft. beszállítói nem tudják az Internet Mall Hungary Kft. rendelkezésére bocsátani megfelelő időben. A jelen pontban foglalt elállás esetén az Internet Mall Hungary Kft. jogosult, de nem köteles a Termék helyett a Termékkel megegyező tulajdonságú új Terméket a Vevő részére felajánlani. Az Internet Mall Hungary Kft. a jelen pontban foglalt elállás esetén, ha a Vételárat vagy a Teljes árat a Vevő már megfizette, a jelen fejezetben foglaltak szerint fizeti vissza a Vevőnek. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az Internet Mall Hungary Kft. az elállást nem köteles megindokolni.

5.3 Ha a Vevő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek minősül (a továbbiakban: ” Fogyasztó”), jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni. A jelen pontban foglaltak alapján nem minősül Fogyasztónak, így nem jogosult a Szerződéstől a jelen fejezet szerint elállni különösen, de nem kizárólagosan a gazdasági társaság, egyesület, alapítvány. A Fogyasztó a Termék átvételétől számított 14, azaz tizennégy napon belül indokolás nélkül jogosult elállni. A Fogyasztó az elállási jogával az Internet Mall Hungary Kft-nek az Internet Mall Hungary Kft. postacímére ajánlott tértivevényes levélként elküldött, vagy az ugyfelszolgalat@mall.hu e-mail útján eljuttatott, vagy személyesen a Pick Up Pontok valamelyikén az Internet Mall Hungary Kft. részére átadott egyértelmű elállási nyilatkozatával (a továbbiakban: ”Elállási nyilatkozat”) élhet. A levél vagy e-mail formájában tett Elállási nyilatkozatot határidőben közöltnek kell tekinteni, ha azt a Fogyasztó a Termék kézhezvételétől számított 14 napon belül elküldi / postára adja az Internet Mall Hungary Kft. részére. Cím: 1225 Budapest Campona utca 1. DC2. Az Elállási nyilatkozatot a Fogyasztó a Honlapon közzétett és erre a célra készített formanyomtatvány kitöltésével és a jelen pontban foglaltak szerinti közlésével, vagy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ”Korm. rendelet”) 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával is megteheti.

5.4 A Fogyasztó az Elállási nyilatkozat megtétele után haladéktalanul köteles a Terméket saját költségén az Internet Mall Hungary Kft. részére visszajuttatni. Az Internet Mall Hungary Kft. a Teljes árat az elállási nyilatkozat átvételétől számított 14, azaz tizennégy napon belül fizeti vissza a Fogyasztónak. A Fogyasztó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az Internet Mall Hungary Kft. addig visszatartja a Termék Vételárát, amíg a Fogyasztó a Terméket nem szolgáltatta vissza vagy hitelt érdemlően nem bizonyította, hogy a Terméket visszaküldte az Internet Mall Hungary Kft. részére.

5.5 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt bekövetkezett értékcsökkenést köteles megtéríteni az Internet Mall Hungary Kft.-nek. Az Internet Mall Hungary Kft. megtagadhatja a Termék visszavételét, amennyiben a Fogyasztó nem tudja a Terméket az átvételnek megfelelő állapotban visszaadni az Internet Mall Hungary Kft.-nek, így különösen, ha a Termék sérült vagy hibás és a hiba oka a Terméknek a Fogyasztó általi átvételét követően és/vagy a hiba Fogyasztónak vagy harmadik személynek felróhatóan keletkezett. Az Internet Mall Hungary Kft. megtagadhatja a Termék átvételét, ha azt a Fogyasztó olyan módon küldi vissza az Internet Mall Hungary Kft.-nek, hogy az átvétellel az Internet Mall Hungary Kft.-nek költsége merülne fel.

5.6 A Fogyasztó nem jogosult elállni a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében felsorolt Termékekre kötött Szerződéstől, így különösen a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék (így különösen emberi vagy állati fogyasztásra alkalmas termékek) tekintetében, olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (így különösen: tisztítószerek, higiéniai termékek, fehérneműk, alsóruházati termékek, szőrzetnyírók, borotvák, fogkefék), olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel, továbbá a lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (így különösen az egyedi igények alapján összeállított számítógép konfigurációk és szoftverek esetében).

5.7 5.7 Az Internet Mall Hungary Kft. a Fogyasztónak Teljes árat olyan módon fizeti vissza, amilyen módon a Fogyasztó a Teljes árat az Internet Mall Hungary Kft. részére megfizette, kivéve, ha a Fogyasztó a Teljes árat készpénzben fizette meg az Internet Mall Hungary Kft. részére. Ha a Vevő a Megrendelés során a Teljes árat online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy az Internet Mall Hungary Kft. a Teljes árat a Fogyasztónak vagy a Vevőnek a Megrendelés során használt bankszámlaszámára fizeti vissza. Ha a Vevő a Megrendelés során a Teljes árat online PayU fizetéssel egyenlítette ki, úgy az Internet Mall Hungary Kft. a Teljes árat a Fogyasztónak vagy a Vevőnek a Megrendelés során használt PayU kártyaszámra fizeti vissza. Ha a Vevő a Megrendelés során a Teljes árat készpénzben egyenlítette ki, úgy a Teljes ár visszafizetése a Vevő által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg, kivéve, ha a Vevő előzőleg kifejezetten más (pl.: postai úton történő) visszafizetési módot kért. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy ha kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Internet Mall Hungary Kft. nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket visszafizetési módot kért.

5.8 A Felek megállapodnak, hogy a jelen fejezetben foglalt elállási jog érvényesítésével egymásnak okozott esetleges károkért kártérítési és kártalanítási kötelezettséggel nem tartoznak. A Fogyasztót terheli annak a bizonyítása, hogy az Elállási nyilatkozatot a jelen fejezetben foglaltak szerint tette meg.

5.9 A jelen fejezetben meghatározott elállási jog nem érinti a Fogyasztó vagy a Vevő a jelen ÁSZF 6. fejezetében foglalt esetleges elállási jogát.

6. KELLÉKSZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

6.1 A Vevő tudomásul veszi, hogy az Internet Mall Hungary Kft.-t a Ptk. alapján a hibás teljesítésért kellékszavatossági és jogszavatossági kötelezettség terheli. Hibás teljesítésnek minősül, ha a Termék a Vevő részére történő átadásának időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, tekintettel arra, hogy a Terméknek alkalmasnak kell lennie a rendeltetése szerinti célra történő használatra. A rendeltetés szerinti célra való alkalmasság feltételeit a Ptk. 6:123. §-a tartalmazza. A Ptk. vonatkozó szabályai alapján rögzítik, hogy a Termék hibájának fennállását minden esetében a Vevőnek/Fogyasztónak kell bizonyítania, a jelen ÁSZF 7.5 pontjában meghatározottak szerint.

6.2 A Felek rögzítik, hogy a Terméknek a Fogyasztó általi átvételét követő 6, azaz hat hónapon belül a Fogyasztó által felfedezett hiba esetében a Felek vélelmezik, hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában megvolt (a továbbiakban: ”Hibás teljesítési vélelem”), kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Az Internet Mall Hungary Kft. a Hibás teljesítési vélelem esetében jogosult bizonyítani, hogy a hiba oka a teljesítése után keletkezett. A Hibás teljesítési vélelem határidejének, azaz a Termék Fogyasztó általi átvételét követő 6, azaz hat hónap letelte után a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Termék hibájának az oka az Internet Mall Hungary Kft. teljesítése előtt keletkezett. Az Internet Mall Hungary Kft. az őt terhelő bizonyítási kötelezettség vonatkozásában jogosult kellő szakértelemmel rendelkező harmadik személytől (a továbbiakban: ” Szakértő”) szakvéleményt (a továbbiakban: ”Szakvélemény”) kérni. A Felek megállapodnak, hogy az Internet Mall Hungary Kft. jogosult a Szakértő személyét egyoldalúan meghatározni. A Felek megállapodnak, hogy az Internet Mall Hungary Kft. a bizonyítási kötelezettségének eleget tesz azzal, hogy a Termék gyártójának (a továbbiakban: ”Gyártó”) Szakvéleményét bekéri a Termék hibájának az okáról, kivéve, ha a Fogyasztó a kellékszavatossági jogának érvényesítésekor ettől kifejezetten el kíván térni. A jelen ÁSZF alkalmazásában Gyártónak minősül a Termék azon előállítója és forgalmazója, akit az Internet Mall Hungary Kft. gyártóként megjelölt. Ha a Fogyasztó nem fogadja el előzetesen a Szakértő vagy a Gyártó Szakvéleményét, az Internet Mall Hungary Kft. köteles új Szakértőt ajánlani a Fogyasztónak. A Fogyasztónak nem minősülő Vevő a hibás teljesítést (így azt, hogy a hiba oka a Termék Vevő általi átvétele előtt keletkezett) maga köteles bizonyítani. A Fogyasztó köteles az általa észlelt hibát haladéktalanul, de legkésőbb a hiba észlelésétől számított 2, azaz kettő hónapon belül közölni az Internet Mall Hungary Kft.-val. A Fogyasztó által a hiba észrevételétől számított 2, azaz kettő hónapon belül közölt hibát határidőben közöltnek kell tekintetni. A késedelemből eredő kárért a Vevő felelős. A Fogyasztó a kellékszavatossági igényét a Termék kézhezvételétől számított 2, azaz kettő évig érvényesítheti az Internet Mall Hungary Kft.-vel szemben. A Fogyasztónak nem minősülő Vevő a kellékszavatossági igényét a Termék kézhezvételét követő egy évig érvényesítheti. A Felek rögzítik, hogy ha a Termék Vevő általi megvásárlás előtt használatban volt (a továbbiakban: ”Használt Termék”), az Internet Mall Hungary Kft. a Használt Terméket ’másodosztályú’ megjelöléssel értékesíti. Használt Termék esetében a Fogyasztót egy évig illeti meg a kellékszavatossági jog. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Internet Mall Hungary Kft. a Használt Termékeken kívül más Termékeket, így különösen a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó sérüléssel rendelkező Termékeket is értékesít ’másodosztályú’ megjelöléssel.

6.3 A kellékszavatossági jogánál fogva a Vevő jogosult kérni a Termék kijavítását vagy kicserélését. Az Internet Mall Hungary Kft., a Vevő által választott, az előző mondatban feltüntetett kellékszavatossági igény helyett jogosult más módon orvosolni a hibás teljesítését, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Internet Mall Hungary Kft.-nek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet. Ha a Fogyasztó a Termék kézhezvételét követő három napon belül a Terméknek olyan hibája miatt kíván kicserélést kérni az Internet Mall Hungary Kft.-től, amely hiba a Termék rendeltetésszerű használatát akadályozza, az Internet Mall Hungary Kft. nem dönthet a Termék kijavításáról aránytalan többletköltségre hivatkozással. A kijavítást vagy kicserélést - a Termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Internet Mall Hungary Kft. törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést tizenöt napon belül elvégezze, ugyanakkor a Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a kijavítás vagy kicserélés ennél hosszabb ideig is eltarthat. A Terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a Terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni. Csere esetében az Internet Mall Hungary Kft. nem köteles a csereterméket a kicserélni kívánt Termék az Internet Mall Hungary Kft.-hez történő beérkezése előtt a Vevőnek átadni.

6.4 A Vevő a Vételárnak a hibás teljesítéssel arányos leszállítását igényelheti az Internet Mall Hungary Kft.-től, a hibát az Internet Mall Hungary Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a Szerződéstől elállhat, ha az Internet Mall Hungary Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt a Vevő nem jogosult elállni. A Felek rögzítik, hogy jelentéktelen hibának minősül minden olyan hiba, amely a Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, így különösen az esztétikai hibák, kopások, apró sérülések.

6.5 A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az Internet Mall Hungary Kft.-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az Internet Mall Hungary Kft. adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

6.6 A Vevő a kellékszavatossági joga érvényesítése esetében köteles a Terméket a Pick Up Pontok valamelyikére visszajuttatni és a Termékkel együtt a Számla másolatát és a hiba leírását csatolni. Ha az Internet Mall Hungary Kft. a kellékszavatossági igényt nem vitatja, és annak eleget tesz, a Termék a Pick Up Pontra történő visszajuttatásával és a kellékszavatossági igény teljesítésével kapcsolatos költségek az Internet Mall Hungary Kft.-t terhelik. Ha a Terméket Fogyasztó vásárolta meg és a Termék az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikknek minősül és a Termék rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható, az Internet Mall Hungary Kft. a hibás Terméket a helyszínen vizsgálja meg, és – megalapozott Fogyasztói kellékszavatossági igény esetében – a hibát a helyszínen kijavíttatja. A Fogyasztó az Internet Mall Hungary Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult egy általa, vagy az Internet Mall Hungary Kft. által javasolt szerelővel a hibát kijavíttatni. Az előző mondatban foglalt esetben a Fogyasztó a javítási költséget tartalmazó számlát (a továbbiakban: ”Javítási számla”) Internet Mall Hungary Kft. nevére köteles kiállíttatni. A Fogyasztó a Javítási számlát maga köteles kiegyenlíteni és a Javítási számlát az Internet Mall Hungary Kft. részére postai úton vagy e-mailben megküldeni. Az Internet Mall Hungary Kft. a Javítási számlán szereplő összeget a Javítási számla kézhezvételétől számított 5, azaz öt napon belül megtéríti a Fogyasztó részére.

6.7 A kellékszavatossági kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos költségek az Internet Mall Hungary Kft.-t terhelik. Ha a Termék meghibásodásában a Vevőt terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Vevő köteles viselni, ha a Termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha az Internet Mall Hungary Kft. e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

6.8 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Gyártót a Termék forgalomba hozatalától számított két évig termékszavatossági jog terheli. A termékszavatossági igény érvényesítése során a Fogyasztó közvetlenül a Gyártótól kérheti, hogy hibás teljesítés esetében a Terméket javítsa ki vagy cserélje ki. A Termék a jelen pont alkalmazásában akkor minősül hibásnak, ha a Termék nem felel meg a Gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Ha a Termékre termékszavatosság vonatkozik, az Internet Mall Hungary Kft. jogosult erről a Fogyasztót tájékoztatni.

6.9 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a az Internet Mall Hungary Kft. a Termékre – a Termék Fogyasztó általi megvásárlása esetében – a hibás teljesítésért jótállást vállalhat. Az Internet Mall Hungary Kft. által vállalt jótállás nem érinti az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott Termékekre vonatkozó kötelező jótállást. A jótállás érvényesítésének határidejéről az Internet Mall Hungary Kft. a Termék leírása mellett, a Honlapon tájékoztatja a Fogyasztót. A jelen ÁSZF 5.3 pontjában foglaltak alapján nem minősül Fogyasztónak, így nem illeti meg jótállási jog különösen, de nem kizárólagosan a gazdasági társaságot, egyesületet, alapítványt.

6.10 A jótállási igény érvényesítéséhez a Termék átvételével egyidőben kapott jótállási jegy (a továbbiakban: ”Jótállási jegy”) szükséges. A Jótállási jegyet az Internet Mall Hungary Kft. a szükséges adatokkal kitöltve a Fogyasztó részére a Termék Fogyasztó általi átvételének napján a Termék átadásával egyidejűleg papír alapon, vagy a Termék átadásának napján e-mailben, vagy ha a Fogyasztó nem rendelkezik e-mail címmel, a Termék átadásának napján postai úton küldi meg. A Jótállási jegy esetleges elvesztése esetében az Internet Mall Hungary Kft. a Fogyasztó kérésére a Jótállási jegyet elektronikusan pótolhatja. A Jótállási jegy hiánya nem befolyásolja a jótállási igény érvényesítését, ebben az esetben a Termékről kapott Számlával lehet a jótállási igényt érvényesíteni. A Jótállási jegy tartalmazza az Internet Mall Hungary Kft. megnevezését, címét, a Termék azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint - ha van - gyártási számát, a Gyártó nevét, címét, a Szerződéskötés, valamint a Terméknek a Fogyasztó részére történő átadásának vagy - az Internet Mall Hungary Kft. vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén - a Termék üzembe helyezésének időpontját, a Fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Amennyiben a Fogyasztó a Jótállási jegyen feltüntetett, a jótállási idő kezdő időpontjától eltérő időpontban vette át a Terméket, a jótállási kezdő időpontja a Termék átvételének időpontja.

6.11 A jótállási igény érvényesítése során a jótállási jog kötelezettjét terheli annak a bizonyítása, hogy a Termék hibájának az oka az Internet Mall Hungary Kft. teljesítése előtt megvolt. A bizonyításra a jelen ÁSZF 6.2 pontjában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

6.12 Ha a Termékre az Internet Mall Hungary Kft. által adott hirdetés vagy egyéb tájékoztatás alapján a Termék Fogyasztó általi átvételétől kezdődően a Gyártó által vállalt és a hirdetés vagy egyéb tájékoztatásban meghatározott időpontig terjedő és a Gyártót terhelő jótállás (a továbbiakban: ” Gyártói jótállás”) van, ez alatt a Gyártó által vállalt időpontig a Gyártót terhelő jótállás értendő. Gyártói jótállás esetén a Termékhez a Gyártó saját jótállási jegyet (a továbbiakban: ”Gyártói jótállási jegy”) ad.

6.13 Ha a Termékre az Internet Mall Hungary Kft. által adott jótállás és Gyártói jótállás is vonatkozik, ez alatt a Gyártói jótállás időtartama alatt kizárólagosan a Gyártót terhelő jótállás, illetve a Gyártói jótállás időtartamának lejártát követően kezdődő és az Internet Mall Hungary Kft. által vállalt időpontig az Internet Mall Hungary Kft.-t terhelő jótállás értendő.

6.14 Gyártói jótállás esetében a Fogyasztó a Termék kézhezvételétől számított 6, azaz hat hónapon belül jogosult választani, hogy a Gyártó jótállási igényét vagy az Internet Mall Hungary Kft.-t terhelő kellékszavatossági igényét érvényesíti azzal, hogy a Fogyasztó köteles a hibás teljesítés miatti igényérvényesítésének jogcímét egyértelműen megjelölni. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Fogyasztó teljesítés miatti igényérvényesítésének jogcímét nem jelöli meg egyértelműen, a Felek úgy tekintik, hogy a hibás teljesítés miatt a Fogyasztó a Gyártói jótállási igényét érvényesíti. A Gyártói jótállási igény érvényesítése esetében a gyorsabb ügyintézés érdekében az Internet Mall Hungary Kft. jogosult a Gyártó elérhetőségének a Fogyasztóval történő közlésére. A Termék kézhezvételétől számított 6, azaz hat hónap után a Fogyasztó a Gyártói jótállással rendelkező Termékek hibái esetében a Gyártói jótállás időpontjának végéig nem jogosult az Internet Mall Hungary Kft.-t terhelő jótállási igényét érvényesíteni. A Fogyasztó a Termék kézhezvételétől számított 6, azaz hat hónap után a Gyártói jótállás időpontjának végéig kizárólag a Gyártót terhelő jótállási igényét jogosult érvényesíteni a Gyártóval szemben. A Fogyasztó a Gyártói jótállással rendelkező Termékek hibái esetében a Gyártói jótállásban meghatározott időpont után az Internet Mall Hungary Kft. által meghatározott időpontig az Internet Mall Hungary Kft.-t terhelő jótállási igényét jogosult érvényesíteni. A jótállási igény érvényesítése során a Terméknek kijavított vagy kicserélt részére a jótállás újra kezdődik a jelen pontban meghatározott szabályok alkalmazásával.

6.15 Ha a Termék rendeltetésszerű használatához/üzembe helyezéséhez különös szakértelmet igénylő szerelési munka szükséges, az Internet Mall Hungary Kft. vállalhatja, hogy a szerelési munka elvégzéséhez szerelőt (a továbbiakban: ”Szerelő”) bocsát a Fogyasztó rendelkezésére. Amennyiben a Fogyasztó az Internet Mall Hungary Kft. felajánlása ellenére nem kívánja igénybe venni a Szerelő segítségét és a szerelési munkát maga végzi el, a Fogyasztó a Termékre vonatkozó jótállást elveszti. Az Internet Mall Hungary Kft. nem felelős azokért a károkért, amelyek a Fogyasztó által elvégzett szerelési munkából adódnak. Ha a Fogyasztó jelzi az Internet Mall Hungary Kft.-nek, hogy a Termék rendeltetésszerű használatához/üzembe helyezéséhez különös szakértelmet igénylő szerelési munka szükséges és az Internet Mall Hungary Kft. előzetesen nem vállalta, hogy a szerelési munka elvégzéséhez Szerelőt bocsát a Fogyasztó rendelkezésére, a Fogyasztó kérheti az Internet Mall Hungary Kft.-t, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a Terméket egy általa, vagy az Internet Mall Hungary Kft. által megnevezett szerelő helyezze üzembe. Az előző mondatban foglalt esetben a Fogyasztó az üzembe helyezés költségét tartalmazó számlát (a továbbiakban: ”Szerelési számla”) az Internet Mall Hungary Kft. nevére köteles kiállíttatni. A Fogyasztó a Szerelési számlát maga köteles kiegyenlíteni és a Szerelési számlát az Internet Mall Hungary Kft. részére postai úton vagy e-mailben megküldeni. Az Internet Mall Hungary Kft. a Szerelési számlán szereplő összeget a Szerelési számla kézhezvételétől számított 15, azaz tizenöt napon belül megtéríti a Fogyasztó részére

6.16 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy elveszíti a jótállási jogát, ha a Terméket a Fogyasztó és/vagy harmadik személy a hiba felfedezése után saját kezűleg szétszereli, a Termék tulajdonságait megváltoztatja, a Terméken olyan változtatást eszközöl, amelynek célja a Termék hibájának megjavítása, továbbá ha a Terméket nem a Jótállási jegyen vagy a Honlapon esetlegesen megjelölt, vagy az Internet Mall Hungary Kft. által más módon előzetesen megjelölt szervizben kívánja megjavíttatni.

6.17 A jótállásból eredő jogokat a Termék tulajdonjogának ingyenes vagy visszterhes átruházása esetén a Fogyasztónak minősülő új tulajdonos (a továbbiakban: ”Új tulajdonos”) a jelen ÁSZF rendelkezései alapján érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel (az Internet Mall Hungary Kft.-vel vagy a Gyártóval) szemben. Az előző mondatban foglalt esetben a Termék Új tulajdonosa az Internet Mall Hungary Kft. kérésére köteles a Termék átruházásának a jogcímét hitelt érdemlően bizonyítani. A Termék Új tulajdonosa a Jótállási jegyet a jelen ÁSZF-ben foglaltak alapján köteles a jótállási igényének érvényesítése során bemutatni. A jelen pontban foglaltakat nem lehet alkalmazni, ha az Új tulajdonos nem minősül Fogyasztónak.

6.18 A jótállás a Fogyasztó a jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó, a jelen ÁSZF 6. fejezetében meghatározott szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

7. PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS

7.1 Ha Vevő az őt megillető kellékszavatossági igényét vagy a Fogyasztó az őt megillető jótállási vagy kellékszavatossági igényét kívánja érvényesíteni az Internet Mall Hungary Kft.-vel szemben, a Vevő, illetve a Fogyasztó (a Vevő és a Fogyasztó a jelen fejezet alkalmazásában a továbbiakban: ” Bejelentő”) a jelen fejezetben foglaltak szerint kötelesek eljárni.

7.2 A Bejelentő az általa érvényesíteni kívánt igényt az Internet Mall Hungary Kft.-nek a jelen ÁSZF fejlécében meghatározott, minden munkanap 8:00 – 18:00 óráig elérhető telefonszámára történő bejelentésével, elektronikus úton az ugyfelszolgalat@mall.hu e-mail címre írt e-maillel, vagy a Pick Up Pontokon történő személyes nyilatkozattal teheti meg. Az Internet Mall Hungary Kft. a panaszkezelés megkönnyítése érdekében a Honlapon a jótállási és kellékszavatossági igények bejelentésére szolgáló formanyomtatványt (a jelen fejezet alkalmazásában a továbbiakban: ”Formanyomtatvány”) tesz közzé. A Bejelentő a Formanyomtatvány kitöltése után a Formanyomtatványt az Internet Mall Kft. részére elektronikus úton az ugyfelszolgalat@mall.hu e-mail címre írt e-maillel, postai úton, vagy a Pick Up Pontokon történő személyes átadással juttathatja el. A Bejelentő tudomásul veszi, hogy a panasz bejelentéséhez a Formanyomtatvány kitöltése nem kötelező.

7.3 Az Internet Mall Hungary Kft. a Fogyasztó által tett nyilatkozatról jegyzőkönyvet (a továbbiakban: ”Jegyzőkönyv”) vesz fel. A Jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a Jegyzőkönyvben rögzített adatainak a vonatkozó 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez; a Fogyasztó és az Internet Mall Hungary Kft. közötti Szerződés keretében eladott Termék megnevezését, Vételárát; a Szerződés Internet Mall Hungary Kft. általi teljesítésének időpontját; a hiba bejelentésének időpontját; a hiba leírását; szavatossági vagy jótállási igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Internet Mall Hungary Kft. a panaszt a panasz bejelentését követő 48, azaz negyvennyolc órán belül vizsgálja ki és a vizsgálat eredményéről e-mailben értesíti a Vevőt. A 48 óra számításánál kizárólag a munkanapok számítódnak. Telefonon vagy e-mailen keresztül történő bejelentés esetén a Jegyzőkönyvet az Internet Mall Hungary Kft. a Vevő panaszát rögzítő munkatársa írja alá. A Pick Up Ponton történő bejelentés esetén a Jegyzőkönyvet az Internet Mall Hungary Kft. a Vevő panaszát rögzítő munkatársa írja alá. Ha a bejelentő a panaszt Formanyomtatvány kitöltésével közölte az Internet Mall Hungary Kft.-vel, az Internet Mall Hungary Kfr. a jegyzőkönyvet a Formanyomtatványban foglaltak szerinti tölti ki.

7.4 Ha az Internet Mall Hungary Kft. a szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát az Internet Mall Hungary Kft. megadja. Az Internet Mall Hungary Kft. a Jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja. A felvett Jegyzőkönyvet az Internet Mall Hungary Kft. három évig megőrzi.

7.5 A Vevő a Termék hibájának fennállását az Internet Mall Hungary Kft. kérésére személyesen, a Pick Up Pontok egyikén köteles bizonyítani. Az Internet Mall Hungary Kft. köteles a Vevő számára biztosítani a Termék hibájának bizonyításához szükséges feltételeket a Pick Up Ponton, kivéve azon Termékek esetén, amelyek beüzemeléséhez speciális, a Pick Up Pontokon egyébként nem biztosítható körülmények szükségesek.

7.6 Az Internet Mall Hungary Kft. köteles a Pick Up Pontokon közzétenni a vásárlók könyvét (a továbbiakban: ”Vásárlók könyve”). A Vásárlók könyve nyomdai úton előállított, legalább tíz A/4-es vagy A/5-ös méretű lapot tartalmazó nyomtatvány. A Vásárlók könyve tartalmazza az Internet Mall Hungary Kft. nevét, címét székhelyét, valamint cégjegyzékszámát és a Vásárlók könyve használatba vételének időpontját. A Vevő jogosult a Vásárlók könyvébe az Internet Mall Hungary Kft. kereskedelmi gyakorlatára vonatkozó panaszt írni. Az Internet Mall Hungary Kft. köteles a panaszra a Vevőnek a Vevő által a Vásárlók könyvében megadott értesítési címére a panasznak a Vásárlók könyvébe történő bejegyzésétől számított 30, azaz harminc napon belül választ küldeni.

8. A 65 NAPOS VISSZAVÁSÁRLÁSI GARANCIÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

8.1 Az Internet Mall Hungary Kft. vállalja, hogy a Terméknek a Fogyasztó általi kézhezvételétől számított 65, azaz hatvanöt napon belül a Terméket a Fogyasztó erre vonatkozó egyoldalú nyilatkozata esetén visszavásárolja a Fogyasztótól (a továbbiakban: ”65 napos visszavásárlási garancia ”). A 65 napos visszavásárlási garancia alapján a Fogyasztó jogosult a gyári csomagolású, bontatlan és sérülésektől mentes, a Fogyasztó által nem használt Terméket saját költségén visszavinni, vagy visszaküldeni az Internet Mall Hungary Kft.-nek, azzal, hogy a Fogyasztónak a Terméket legkésőbb a Termék átvételét követő 65., azaz hatvanötödik nap 18:00 órájáig kell eljuttatnia a Pick Up Pontok valamelyikébe.

8.2 A 65 napos visszavásárlási garancia nem terjed ki az alábbi Termékekre: akkumulátorok és elemek, ha azok csomagolása nem zárja ki az esetleges használatot; egyedi igények alapján összeállított számítógép konfigurációk és szoftverek; higiéniai termékek (pl. borotva, szőrzetnyíró, fogkefe, stb.); készpénz helyettesítő eszközök (pl. ajándékkártya, utalvány, kupon, stb.); emberi és állati fogyasztásra alkalmas élelmiszerek, ha a felhasználási időből a visszahozatal napjától számítva kevesebb, mint három hónap van hátra; másodosztályú termékek (a továbbiakban jelen fejezet alkalmazásában együttesen: ” Kizárt termékek”). Nem vonatkozik a 65 napos visszavásárlási garancia és így az Internet Mall Hungary Kft. jogosult megtagadni azon Termék visszavételét, amelynek visszavételére a jelen pontban foglalt határidőn túl és/vagy a jelen pontban foglaltaknak nem megfelelő Termék és/vagy az egyértelműen a Fogyasztónak vagy harmadik személynek felróhatóan keletkezett hiba, hiány vagy sérülés és/vagy a Kizárt termékek esetében kerülne sor.

8.3 Haa Fogyasztó a jelen fejezetben meghatározott feltételeknek megfelelően él a 65 napos visszavásárlási garanciával, az Internet Mall Hungary Kft. köteles a Terméket visszavenni és a Fogyasztónak a Termék vételárával megegyező összegű utalványt (a továbbiakban a jelen pont alkalmazásában: “ Utalvány”) küldeni elektronikusan, a Fogyasztó által a Termék vásárlásakor megadott e-mail címre, a Termék az Internet Mall Hungary Kft. általi visszavételét követő 30, azaz harminc napon belül. A Fogyasztó jogosult az Utalványt a Terméknek az Internet Mall Hungary Kft. általi átvételét követő 1, azaz egy éven belül (a továbbiakban a jelen fejezet alkalmazásában: “Érvényességi idő”) felhasználni és az Utalványban szereplő összeg erejéig a Webáruházban található Terméket vagy Termékeket vásárolni. Ha a Fogyasztó az Utalványban szereplő összegnél magasabb vételárú Terméket vagy Termékeket vásárol, a különbözetet köteles megfizetni az Internet Mall Hungary Kft.-nek. Az Érvényességi időn belül egészben vagy részben fel nem használt Utalvány az Érvényességi időn túl nem használható fel, az Utalványon szereplő és egészben vagy részben fel nem használt összeg készpénzre vagy másra nem váltható. A Fogyasztó az Utalványt harmadik személyre nem ruházhatja át. A 65 napos visszavásárlási garancia nem érinti a Fogyasztónak a jelen ÁSZF 5.3 pontjában meghatározott 14 napos elállási jogát.

9. A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1 A Felek megállapodnak, hogy ha a Vevő a Szerződésben foglalt adataiban bárminemű változás következik be a Szerződés megkötése és a Termék átvétele között, azt a Vevő haladéktalanul köteles jelezni az Internet Mall Hungary Kft. felé e-mailben. A Vevő elfogadja és tudomásul veszi, hogy az Internet Mall Hungary Kft. nem vállal felelősséget az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő semmilyen kárért.

9.2 A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termék átvétele során az átadás- átvételi jegyzőkönyv vagy a fuvarlevél Vevő általi aláírását illetve a Számla átvételét követően a Termék által a Vevőnek vagy harmadik személynek okozott károkért a Vevő kártérítési vagy egyéb igényt a Ptk. 6:550. §-a alapján a Gyártóval szemben érvényesíthet.

9.3 A Felek rögzítik, hogy az Internet Mall Hungary Kft. eseti és időszakos akciókat (a továbbiakban: ”Akció(k)”) hirdethet. Az Akció keretében az Internet Mall Hungary Kft. által meghatározott Termék(ek) az általában szokásos árnál vagy a piaci árnál (a továbbiakban együttesen: ” Piaci ár”) kedvezőbb áron vásárolható(k) meg. Az Internet Mall Hungary Kft. egyoldalúan jogosult meghatározni a Piaci ár kiszámításának az alapját és módját. Az Internet Mall Hungary Kft. a Vevő erre irányuló kérésére köteles a Piaci ár kiszámításának az alapját és módját a Vevővel közölni. A Vevő tudomásul veszi, hogy és elfogadja, hogy a Piaci ár kiszámítása az alapjának és módjának közzétételének elmaradásáért az Internet Mall Hungary Kft-t nem terheli felelősség. Ha az Internet Mall Hungary Kft. a Piaci ár fogalmát külön nem határozza meg, a Piaci ár fogalmának az alábbi definíció felel meg: a Piaci ár a Termék korábbi és későbbiekben várható árpozícióinak számtani átlagát a készülék tulajdonságait, márkáját, a termékkategóriájától elvárt hasznokat, a kiszállítási díjakat és a későbbi (eladási utáni) költségeinek aktuális kalkulálását (szerviz díj, munkadíj, futárköltségek, stb.) figyelembe véve az az ár, amelyet a termékmenedzser a legjobb szakmai tudása szerint állapított meg. A Vevő elfogadja, hogy az Internet Mall Hungary Kft. kizárólagos joga azt meghatározni, hogy milyen Termék(ek) vonatkozásában, milyen időszakra, milyen Akciókat hirdet. A Vevő elfogadja, hogy az Internet Mall Hungary Kft. jogosult bármilyen akciót bármikor mindenféle fizetési vagy egyéb jogkövetkezmény nélkül visszavonni vagy az Akció időtartamát tetszőlegesen meghosszabbítani. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Akciókkal érintett Termékek csak korlátozott mennyiségben állnak az Internet Mall Hungary Kft. rendelkezésére, ezért az Internet Mall Hungary Kft. jogosult a Termékek esetleges készletből elfogyása esetében az Akciót az Akciónak a hirdetés(ek)ben meghatározott időtartama előtt megszüntetni. Az Akció időtartama alatt létrejött jogviszonyra az Akció feltételei vonatkoznak, ezen feltételek az Internet Mall Hungary Kft-t kötik. Az Akció során érvényes árakat, illetve az Akció időtartamát az Internet Mall Hungary Kft. a Honlapon teszi közzé.

9.4 A jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony(ok) vonatkozásában nem áll rendelkezésre magatartási kódex, az Internet Mall Hungary Kft. ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.

9.5 Az Internet Mall Hungary Kft-nek jogában áll a különös üzleti kockázat gyanúját vagy annak látszatát keltő Megrendelést törölni, és a Szerződéstől elállni. Különös üzleti kockázatnak minősül kifejezetten, de nem kizárólag a Termékek különösen nagy mennyiségben történő megrendelése, a csőd-, felszámolás- vagy végelszámolás alatt álló jogi személy Vevő által történő rendelés, továbbá a jogi személy Vevő jegyzett tőkéjét meghaladó értékű Megrendelés.

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10.1 A jelen ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog és a magyar nyelv értelmezési szabályai az irányadóak.

10.2 Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

10.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

10.4 Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek nem találnak megoldást peren kívül, a Vevő a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Az Internet Mall Hungary Kft. székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99., III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10. Az Internet Mall Hungary Kft. kötelezően nem veti alá magát valamely Békéltető Testület ajánlásának. A Fogyasztó jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni. A Vevő ugyanakkor kifejezetten és visszavonhatatlanul tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a jelen pontban foglalt békéltető testületi, fogyasztóvédelmi és egyéb fogyasztói jogvita során az eljáró hatóság vagy testület a Vevő panaszát részben vagy egészben alaptalannak találja, vagy az eljárást bármely okból megszünteti, a Vevő köteles a békéltető testületi, fogyasztóvédelmi és egyéb fogyasztói jogvita során az Internet Mall Kft. az eljárással felmerült valamennyi költségeit, így különösen, de nem kizárólagosan felmerült ügyvédi munkadíjat (a továbbiakban: ”Ügyvédi munkadíj”), postaköltséget, utazási költséget, az esetleges illetéket, stb. (a továbbiakban együttesen: ”Eljárási költségek”) megtéríteni. A Vevő kifejezetten és visszavonhatatlanul tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ügyvédi munkadíj eljárásonként 30.000,- Ft + ÁFA, azaz harmincezer forint plusz általános forgalmi adó. A Vevő kifejezetten és visszavonhatatlanul tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Eljárási költségeket az ügyben hozott határozat jogerőre emelkedésének napját követő 3, azaz három munkanapon belül köteles megfizetni, a megfizetésre a jelen ÁSZF 2.4 pontjában foglaltak az irányadók.

10.5 Bármilyen, a jelen ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központ Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

Kelt.: Budapest, 2016. július 11.
A jelen ÁSZF hatálybalépésnek napja: 2016. július 11. napja.
A jelen ÁSZF-et készítette a Dr. Nagy Attila MBA Ügyvédi Iroda (1088 Budapest, Bródy Sándor utca 2., II. emelet 11.)